Những trường hợp này đi vào hành khách hàng không cần chứng nhận y tế trước khi chuyến bay? Ở đâu mà không được phép để bay 3?

Những trường hợp này đi vào hành khách hàng không cần chứng nhận y tế trước khi chuyến bay? Ở đâu mà không được phép để bay 3?

Tìm kiếm chuyến bay

Need help?

Call us direct on: